Działki w Kurzej Górze

Podstawowe informacje:
Data: 2018-06-19
Godzina: 11:40
Przedmiot sprzedaży: Działki w Kurzej Górze
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka
Cena wywoławcza: 3 821,92
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 173/15
Opis:

 

 

 

 

sygn. akt KM 173/15 , KM 172/15, KM 1508/14

 

O B W I E S Z C Z E N I E O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 11.40

 

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci: działek niezabudowanych, nieogrodzonych, niezagospodarowanych, położonych przy utwardzonej ulicy Chłapowskiego w Kurzej Górze w bezpośrednim sąsiedztwie granicy miasta Kościan, w ulicy Chłapowskiego sieć energii elektrycznej, wodnej, kanalizacji sanitarnej, gazowej i telefonicznej :

 

- działka nr 334/5 o pow. 864 m2, oszacowana na kwotę 142.744,00 zł,

 cena wywoławcza 131.681,34 zł ( w tym podatek VAT 23%), rękojmia 14.274,40 zł,

 

- działka nr 334/6 wraz z udziałem w 1/2cz. działki 334/2, łączna pow. 1.103,50 m2,

 oszacowane na kwotę 120.849,00 zł,

 cena wywoławcza 111.483,20 zł (w tym podatek VAT 23%), rękojmia 12.084,90 zł,

 

- działka nr 334/7 wraz z udziałem w 1/2 cz. działki 334/2, łączna pow. 1.112,50 m2,

 oszacowane na kwotę 111.153,00 zł,

 cena wywoławcza 102.538,64 zł (w tym podatek VAT 23%), rękojmia 11.115,30 zł,

 

- działka nr 334/8 o pow. 782 m2, oszacowana na kwotę 95.136,00 zł,

 cena wywoławcza 87.762,96 zł (w tym podatek VAT 23%), rękojmia 9.513,60 zł,

 

- działka nr 334/9 o pow. 274 m2, oszacowana na kwotę 4.143,00 zł,

 cena wywoławcza 3.821,92 zł (w tym podatek VAT 23%), rękojmia 414,30 zł,

 

- działka nr 334/10 o pow. 628 m2, oszacowana na kwotę 76.401,00 zł,

 cena wywoławcza 70.479,92 zł (w tym podatek VAT 23%), rękojmia 7.640,10 zł,

 

- działka nr 334/11 o pow. 885 m2, oszacowana na kwotę 107.667,00 zł,

 cena wywoławcza 99.322,81 zł (w tym podatek VAT 23%), rękojmia 10.766,70 zł,

 

- działka 334/12 o pow. 885 m2, oszacowana na kwotę 107.667,00 zł,

 cena wywoławcza 99.322,81 zł (w tym podatek VAT 23%), rękojmia 10.766,70 zł,

 

- działka nr 334/13 o pow. 628 m2, oszacowana na kwotę 80.645,00 zł,

 cena wywoławcza 74.395,01zł (w tym podatek VAT 23%), rękojmia 8.064,50 zł,

 

- działka nr 334/14 o pow. 274 m2, oszacowana na kwotę 4.143,00 zł

 cena wywoławcza 3.821,92 zł (w tym podatek VAT 23%), rękojmia 414,30 zł,

 

- działka nr 334/15 o pow. 1.286 m2, oszacowana na kwotę 153.466,00 zł,

 cena wywoławcza 141.572,39 zł (w tym podatek VAT 23%), rękojmia 15.346,60 zł

 

stanowiących własność dłużnika:

(...)

posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00038975/9.

 

Działka nr 334/2 obciążona jest służebnością drogi.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Kurza Góra
Wojewodztwo: wielkopolskie