Działki o pow. 1,688 ha i 4,0024 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2018-06-19
Godzina: 11:10
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 1,688 ha i 4,0024 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka
Cena wywoławcza: 117 341,63
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 313/17
Opis:

 

 

 

 

sygn.akt  KM 313/17 , KM 171/17, KM 2422/17

 

O B W I E S Z C Z E N I E  O  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie  Przemysław Nieradka  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

w dniu 19 czerwca 2018 r.  o godz. 11.10

 

w sali nr 19 Sądu Rejonowego  w Kościanie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci:

udziału  do 1/2  cz. działki gruntu nr 182/2 o pow. 1,688 ha zabudowanej budynkiem socjalnym (pow.  użytkowa 141,69 m2), budynkiem łącznika (pow. 37,29 m2), budynkiem produkcyjnym (pow. 656,47 m2) i oczyszczalnią ścieków gruntowo- korzeniową

położonej w  miejscowości Spławie  nr 35, gm. Śmigiel stanowiącej własność dłużnika:

(...)

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00003365/6.

Udział do 1/2 cz. nieruchomości (działka nr 182/2) oszacowany jest na kwotę:  248.936,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 186.702,00 zł, rękojmia - 10% ceny oszacowania tj. 24.893,60 zł

 

oraz udziału do 1/2 cz. działki nr 182/3 o pow. 4,0024 ha  nieogrodzonej, nieuzbrojonej, wykorzystywanej rolniczo w klasie bonitacji RII

położonej w  miejscowości Spławie  nr 35, gm. Śmigiel stanowiącej własność dłużnika:

Lisiak Jan

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00003365/6.

Udział do 1/2 cz. nieruchomości (działka nr 182/3) oszacowana jest na kwotę:  156.455,50 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 117.341,63 zł, rękojmia - 10% ceny oszacowania tj. 15.645,55 zł

 

Nabycie nieruchomości podlega wymogom wynikającym z Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 15-04-2003r.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA   56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo  poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Spława
Wojewodztwo: wielkopolskie