Działki o pow. 2 500 m2 i 265 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2018-06-19
Godzina: 11:20
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 2 500 m2 i 265 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka
Cena wywoławcza: 1 251 653,25
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1411/17
Opis:

 

 

 

 

sygn. akt  KM 1411/17

 

O B W I E S Z C Z E N I E  O  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie  Przemysław Nieradka  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

w dniu 19 czerwca 2018 r.  o godz. 11.20

 

w sali nr 19  Sądu Rejonowego  w Kościanie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków w postaci:

działki gruntu nr 3367 o pow. 2.500 m2 zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowo- socjalnym (pow. użytkowa 861,47) oraz budynkiem produkcyjno-socjalnym (pow.użytk.247,75 m2) i budynkiem administracyjno-handlowym (pow. użytk. 380,44 m2), zapisana w księdze wieczystej KW Nr PO1K/00031553/6 Sądu Rejonowego w Kościanie oraz

działki nr 3366/9 o powierzchni 265 m2 (działka niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej) zapisana w księdze wieczystej KW Nr PO1K/00046553/4 Sądu Rejonowego w Kościanie (roszczenie o ustanowienie służebności drogi koniecznej przez działkę 3367 objętą Kw PO1K/00031553/6 na rzecz każdego nabywcy działki nr 3366/9 w przypadku jej zbycia, na podstawie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu z 29.01.2003 r., wpisano 14.03.2003 r. w księdze wieczystej).

Grunt stanowi własność Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu do dnia 5.12.2089 r. (Kw PO1K/00031553/6) dłużników (...) oraz Miasta Kościan w wieczystym użytkowaniu do 5.06.2095 r. (Kw PO1K/00046553/4) dłużnika (...) . Budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (...).

 

Nieruchomość położona jest w Kościan, przy ul. Łąkowa 1

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.653.994,00 zł - KW PO1K/00031553/6

 14.877,00 zł - KW PO1K/00046553/4

 -------------------------------------------------------

 łącznie 1.668.871,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 1.251.653,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj 166.887,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Kościan
Wojewodztwo: wielkopolskie