Zestawy mebli, komoda

Podstawowe informacje:
Data: 2018-09-18
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Zestawy mebli, komoda
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka
Cena wywoławcza: 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: inne, inne
KM: 1109/18
Opis:

Sygn.akt  KM 1109/18, Km 110/18

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka mający kancelarię  w Kościanie przy ul. Dworcowa 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 18.09.2018r. o godz. 10.00 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika

 

  Nacław 20 pierwsza licytacja ruchomości.

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

 ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

 

1

 

Zestaw mebli wypoczynkowych w kol. brązowym

1,00

1 300,00 zł

1 300,00 zł

2

 

Komoda czarna

1,00

500,00 zł

500,00 zł

3

 

Zestaw mebli kuchennych w kol. jasnym

1,00

1 800,00 zł

1 800,00 zł

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej

 

w obwieszczeniu.

 

Przystępujący do licytacji winni wpłacić  wadium w wysokości 10% ceny oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika lub na konto bankowe

 

 BGŻ BNP PARIBAS SA o/Leszno 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

 

Rękojmi nie składa się , jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

 

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę  nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

 

 Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiasty jednej piątej ceny,

nie mniej jednak niż pięćset złotych , przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej

lub na rachunek bankowy do osiemnastej następnego dnia. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu,

że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

 

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Przetarg powinien rozpocząć się w czasie oznaczonym w obwieszczeniu, jednak nie później

 

niż dwie godziny po tym czasie.

 

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Nacław
Wojewodztwo: wielkopolskie