Lokal mieszkalny o pow. 174,90 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2018-10-23
Godzina: 11:10
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 174,90 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka
Cena wywoławcza: 190 173,75
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 394/14
Opis:

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

w dniu 23 października 2018 r. o godz. 11.10

 

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci:

lokal mieszkalny o pow. 174,90 m2, do którego przynależy suszarnia-piwnica w tym samym budynku o pow. 17,30 m2 i garaż 2-boksowy o pow. 57,80m2 w budynku garażowym,

położonej w Gorzyczki 1/1 stanowiącej własność dłużnika:

(…)

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00044004/7. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej zapisany jest w KW PO1K/00044016/4 wynosi 2500/3496 cz.-działka nr 46/3 o pow.1.101 m2 ( w dziale III księgi wieczystej KW PO1K/00044016/4 wpisana jest służebność gruntowa na rzecz każdorazowego właściciela działki 46/5 zapisanej w KW 46399 i działki 46/4 zapisanej w Kw 46400, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 46/3 zapisaną w niniejszej księdze).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 253 565,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 190.173,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 25.356,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Gorzyczki   
Wojewodztwo: wielkopolskie