Laptop HP, 2015

Podstawowe informacje:
Data: 2018-11-26
Godzina: 09:00
Przedmiot sprzedaży: Laptop HP, 2015
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka
Cena wywoławcza: 800,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: elektronika, komputery
KM: 173/17
Opis:

Sygn. akt KMS 173/17, KMS 113/18

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka mający kancelarię w Kościanie przy ul. Dworcowa 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

26 listopada 2018 r. o godz. 9:00

odbędzie się w mieszkaniu dłużnika Kościan os. Piastowskie 14/13

DRUGA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Lp.

Opis licytowanej ruchomość

Ilość

Wartość szacunkowa w zł

Jednostkowa

Łączna

1.

Laptop HP 250G3, r. pr. 2015

1,00

800,00

800,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do licytacji winni wpłacić wadium w wysokości 10%
ceny oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika lub na konto bankowe

BGŻ BNP PARIBAS SA O. Leszno 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

Rękojmi nie składa się , jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.  
Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny,
na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy do osiemnastej następnego dnia.
Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny. Przetarg powinien rozpocząć się w czasie oznaczonym w obwieszczeniu, jednak nie później niż dwie godziny po tym czasie.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Kościan
Ulica: os. Piastowskie
Wojewodztwo: wielkopolskie