Działki gruntu nr 3513/1, 3514/8, 3514/13 i 3514/1 o łącznej powierzchni 1,7361 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2019-02-26
Godzina: 12:30
Przedmiot sprzedaży: Działki gruntu nr 3513/1, 3514/8, 3514/13 i 3514/1 o łącznej powierzchni 1,7361 ha
Sprzedający:
Cena wywoławcza: 5 523 650,25
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 488/14
Opis:

 

sygn. akt KM 488/14, KM 549/14, KM 492/14, KM 814/14, KM 1055/14, KM 1303/14, KM 1438/14, KM 1581/14, KM 2154/14, KM 2199/14, KM 2244/14, KM 2363/14, KM 439/15, KM 773/15, KM 1278/15, KM 1279/15, KM 1646/15, KM 2123/15, KM 2207/15, KM 2447/15, KM 2542/15, KM 60/17, KM 2255/18, KM 1054/14, KM 2393/15, KM 1946/18

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 12.30

 

 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci:

 działek gruntu nr 3513/1, 3514/8, 3514/13 i 3514/1 o łącznej powierzchni 1,7361 ha 17.361 m2, zabudowanych budynkiem biurowym(powierzchnia użytk.364,00 m2) i budynkiem portierni (pow. użyt. 21,29 m2), budynkiem produkcyjno-magazynowo-biurowo-socjalnym (pow. użytk. 2.747,65 m2), halą produkcyjną dwunawową(pow. użytk. 2.113,20 m2), halą produkcyjną wysoką ( wysokość 11-12 m, pow. użytk. 2.905,20 m2), budynkiem produkcyjnym (pow. użytk. 191,00 m2), wiatą (pow. użytk. 1.055,00 m2), wiatą przy ogrodzeniu murowanym (pow. użytk. 31,50 m2), działki stanowią łącznie zorganizowaną i funkcjonalną całość-zakład produkcyjny

położonej w Kościan, przy ul. Gostyńska 67,

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00037438/6 i PO1K/00037807/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 7 364 867,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 5.523.650,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj 736.486,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Kościan
Wojewodztwo: wielkopolskie