Telewizor

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2018-07-26 godz. 09:15
Przedmiot sprzedaży: Telewizor
Cena wywoławcza: 450,00
Opis:

Kościan, dnia 21-06-2018 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie
Przemysław Nieradka

ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
tel.: 0655127167
www.komornik-koscian.pl
Sygn.akt  KM 293/18
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie  Przemysław Nieradka mający kancelarię  w Kościanie przy ul. Dworcowa 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.07.2018  o godz.9.15 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika
Śmigiel ul. Leszczyńska 1A/8 pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:


Nr
Opis licytowanej

Wartość szacunkowa w zł.
L.p.
prot.
 ruchomości
ilość
jednostkowa
łączna

1
1
Telewizor LG 42"
1,00
600,00 zł
600,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić  wadium w wysokości 10% ceny oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika lub na konto bankowe
 BGŻ BNP PARIBAS SA o/Leszno 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.
Rękojmi nie składa się , jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę  nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.
 Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiasty jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych , przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy do osiemnastej następnego dnia. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Przetarg powinien rozpocząć się w czasie oznaczonym w obwieszczeniu, jednak nie później
niż dwie godziny po tym czasie.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.                                                                                                                                                                  
                         na zlecenie
Komornika sądowego                           Komornik Sądowy

Asesor Komorniczy
    Michał Rychlik                            Przemysław Nieradka